Nowy Sącz | Notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz

O kancelarii

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie nasza Kancelaria gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniamy profesjonalne, rzetelne oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów.

Siedziba Kancelarii znajduje się w lokalu nr 3B przy ulicy Lwowskiej 60 w Nowym Sączu. Kancelaria mieści się na drugim piętrze budynku, nad drogerią Rossmann (wejście od ulicy Lwowskiej).

Dla wygody naszych Klientów istnieje możliwość umówienia się na czynność poza godzinami działania Kancelarii, a w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku choroby) również poza siedzibą Kancelarii.

Kancelaria Notarialna

 

Czynności

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.
Ponadto Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Z tytułu dokonywanej czynności notarialnej Notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Do pobieranej taksy notarialnej należy doliczyć 23% podatku VAT.

Kontakt

Adres:

ul. Lwowska 60 lok. 3B
33-300 Nowy Sącz

Telefony:

tel. +48 18 533 00 73
kom. +48 665 236 496

E-mail:

barbara.rystwej.markiewicz@kin.pl