Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska

Notariusz w Nowym Sączu

cd@notariusznowysacz.pl    tel.: 665-202-975


Sprzedaż działki

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów. Zatem w każdym przypadku koniecznym jest posiadanie przez osoby biorące udział w czynności takiego dokumentu jak dowód osobisty lub paszport.

Szczegółowy wykaz dokumentów, niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, ustalany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od rodzaju czynności.

Przykładowe wykazy podstawowych dokumentów oraz informacji, jakie strony czynności będą musiały przedstawić w toku czynności, zostały przedstawione poniżej.

SPRZEDAŻ DZIAŁKI:

  • wskazanie numeru księgi wieczystej,
  • wskazanie podstawy nabycia nieruchomości przez sprzedającego, czyli jeden z wymienionych dokumentów, tj.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
  • zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
  • zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta obszarem rewitalizacji,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
  • oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, a ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialnym.

Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

Kontakt

Adres

Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska
ul. Jagiellońska 16
33-300 Nowy Sącz
Tel: 665-202-975

cd@notariusznowysacz.pl

 

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.: 09:00 - 17:00
Inne godziny i dni tygodnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym