Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska

Notariusz w Nowym Sączu

cd@notariusznowysacz.pl    tel.: 665-202-975


Czynności Notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Czynności notarialne są dokonywane w siedzibie kancelarii, mogą być także dokonywane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne, m.in.: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa działu spadku, umowa zniesienia współwłasności, umowa spółki;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
  • sporządza poświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

W celu uzyskania wszelkich informacji na temat planowanej czynności notarialnej, proszę o wcześniejszy kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji w sprawach czynności notarialnych jest bezpłatne.

Kontakt

Adres

Kancelaria Notarialna Caroline Dubińska
ul. Jagiellońska 16
33-300 Nowy Sącz
Tel: 665-202-975

cd@notariusznowysacz.pl

 

Godziny otwarcia

Pn. - Pt.: 09:00 - 17:00
Inne godziny i dni tygodnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym