Kancelaria Notarialna Barbara Rystwej-Markiewicz

Usługi notariusza

Do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrzebne będą: zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku dziedziczenia lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku dodatkowo zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona, zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Ponadto konieczne będzie podanie danych osobowych stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i jego data ważności, PESEL), dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP), wartości rynkowej lokalu (cena sprzedaży), numeru konta bankowego oraz warunków i daty wydania lokalu.

Czynności notarialne

Chcąc dokonać sprzedaży lub darowizny nieruchomości musimy podać notariuszowi przede wszystkim numer księgi wieczystej. Odpis księgi wieczystej pobiera notariusz poprzez system elektroniczny, co jest niewątpliwie dużym ułatwieniem dla stron. Najistotniejszym dokumentem, bez którego nie będzie możliwe dokonanie żadnej czynności związanej z obrotem nieruchomościami jest dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości.