Barbara Rystwej-Markiewicz | Notariusz Nowy Sącz

Kancelaria Notarialna w Nowym Sączu

Notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz pracuje w Kancelarii zlokalizowanej w lokalu nr 3 przy ulicy Lwowskiej 60 w Nowym Sączu. Kancelaria mieści się na drugim piętrze budynku, nad drogerią Rossmann. Wejście do kancelarii znajduje się od ulicy Lwowskiej. Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie" Notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz dokonuje czynności w przypadku, gdy strony zobowiązane są lub pragną im nadać formę notarialną. Czynności takie mają charakter urzędowego dokumentu. Notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz, jako osoba zaufania publicznego, zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu. W swojej pracy kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza, takimi jak: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Dokonuje czynności zawodowych zgodnie z prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” Notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej), doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe itp., sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, a także projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, jak również inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Sporządzając powyższe czynności Notariusz Barbara Rystwej-Markiewicz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, jak również innych osób, których mogą dotyczyć skutki prawne danej czynności prawnej. Czynnością notarialną dokonywaną najczęściej są akty notarialne. W tej formie dokonywane są liczne czynności notarialne, takie jak: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy o dożywocie, testamenty, pełnomocnictwa itd. Przed dokonaniem czynności Kancelaria udziela kompleksowej, bezpłatnej informacji na temat dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności oraz wiążących się z nią kosztów.