Kancelaria Notarialna Barbara Rystwej-Markiewicz

Potrzebne dokumenty

Do sprzedaży lub darowizny działki potrzebne będą: numer księgi wieczystej, podstawa nabycia działki, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu ostwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku dziedziczenia lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku dodatkowo zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego,wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów, a w przypadku,gdy działka będzie odłączanado nowej księgi wieczystej- wyrys z mapy ewidencyjnej, gdy następuje podział - ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz mapa sytuacyjna do celów prawnych, a także dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Ponadto konieczne będzie podanie danych osobowych stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i jego data ważności, PESEL),dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP), wartości rynkowej działki (cena sprzedaży), numeru konta bankowego oraz warunków i daty wydania działki.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu