Kancelaria Notarialna Barbara Rystwej-Markiewicz

Potrzebne dokumenty

Do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrzebne będą:zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, np. przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku alboakt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku dziedziczenia lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku dodatkowo zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

Ponadto konieczne będzie podanie danych osobowych stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i jego data ważności, PESEL), dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP), wartości rynkowej lokalu (cena sprzedaży), numeru konta bankowego oraz warunków i daty wydania lokalu.