Kancelaria Notarialna Barbara Rystwej-Markiewicz

Potrzebne dokumenty

Do sprzedaży lub darowizny lokalu z księgą wieczystą potrzebne będą:numer księgi wieczystej, podstawa nabycia lokalu, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku dziedziczenia lub darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku dodatkowo zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego,zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych oraz dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Ponadto konieczne będzie podanie danych osobowych stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i jego data ważności, PESEL), dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP), wartości rynkowej lokalu, numeru konta bankowego oraz warunków i daty wydania lokalu.