Kancelaria Notarialna Barbara Rystwej-Markiewicz

Kancelaria Notarialna

Aby sporządzić testament konieczne będą: dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL) oraz dane osoby powołanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL).

Aby sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości potrzebne będą: dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL),dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL) oraz opis nieruchomości(numer księgi wieczystej).

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wymagane będą: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych, PESEL zmarłego.

Aby sporządzić umowę majątkową małżeńską potrzebny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL).